خدمات بازرگانی

تهیه و توزیع ملزومات و مواد اولیه

شرکت نگین منطقه آزاد در راستای جلب رضایت کارفریان محترم نسبت به انجام خدمات بازرگانی و امور تجاری در زمینه های زیر اقدام می نماید.​