تامین قند بنیاد تعاون سازمان زندان

بنیاد تعاون سازمان زندان برای تامین نیاز خود خرید 5 تن قند را در قالب منقصه‌ای ارائه نمود. شرکت نگین منطقه آزاد به عنوان برنده این مناقصه با کمک واحد…

ادامه خواندن تامین قند بنیاد تعاون سازمان زندان