پـیـمانــکار متــعهـــد کیــــست؟

پیمانکار شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که با درخواست مشتری های مختلف ، برای برآورده کردن نیاز آنها اقدام می کند. در این فرایند دو طرف در به نتیجه رسیدن…

ادامه خواندن پـیـمانــکار متــعهـــد کیــــست؟